به نام خدا

من هرهفته یک مسئله درقسمت صفحه ها میگذارم و شما جواب خود را در قسمت نظرات همراه با نامتان بنویسید و بعد جوابش را یک هفته بعد در زیر این مسئله قرار می دهم و اسامی برندگان نیز همین طور.   


دسته ها :
جمعه پانزدهم 9 1387
X